• ಮದುವೆಯ ಮಾತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾರೆ .......
    
 (+91) 07499172651   

Contact Us

 
  • SHUBHVIVAAHA.COM 
    • ದೇವಾಡಿಗರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ

    • In Associated with "DEVADIGA PORTAL"
    • MUMBAI- 401303.